AR-GE - AB PROJE VE DEVLET DESTEKLERİ

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. olarak, Ar-Ge kavramının tüm boyutlarında hizmet vermekte, müşterilerimizin Ar-Ge faaliyetlerini incelemekte, Ar-Ge bölüm altyapılarını, iş süreçlerini geliştirmekte ve destek almayı planladığı projeleri konusunda destek olmaktayız.

 

Araştırma-Geliştirme ( Ar-Ge ) faaliyetleri firmalarımız ve ülkemiz açısından son derece kritik önemde bir faaliyet grubudur. Yöneticiler bulunduğu işletmelerin rekabet yeteneklerini geliştirmek, yeni pazar alanlarına ulaşmak için Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek zorundadır. Bu önemden dolayıdır ki Ar-Ge projeleri devlet ve uluslararası fonlar tarafından yüksek oranda desteklenmektedir.

 

Firmalarda Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün oluşturulmasından, bu bölümün kurulmasına kadarki tüm süreçlerde destek olmaktayız ve ayrıca proje üretme konusunda sorun yaşayan firmalarımıza uzmanlarımız ve bünyemizde bulunan akademisyenlerimiz ile proje fikirleri önermekteyiz.

 

Bu desteklerden yararlanacak firmaların, kurum içinde Ar-Ge yeteneklerini geliştirmeleri ve nitelikli Ar-Ge projeleri üretebilmeleri gerekmektedir. Biz bu konuda geniş ve nitelikli danışman kadromuzla verdiğimiz hizmetlerle müşterilerimizin yanında bulunuyoruz.

 

Projeler konusunda öncelikle müşterimize proje konusunun analizini detaylı bir şekilde yapmaktayız.   

 

Süreçleri tamamlayan firmalar TÜBİTAK-TEYDEP, KOSGEP, Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları sayesinde önemli miktarlarda Ar-Ge Destekleri (hibeler) alabilmektedir.

 

MÜŞTERİLERİMİZE PROJE KONUSUNDA HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ?

Müşterilerimize iki aşamada hizmet vermekteyiz:

 • Proje hazırlama hizmetleri,

 • Proje sürdürülebilirlik hizmetleri.   

 

PROJE HAZIRLAMA HİZMETLERİ:

Başvurulan program için:

 • Proje fikri, ilgili destek programına uygunluğu ve kurum altyapısının ön analizi;

 • Projenin mali açıdan ve diğer destek programları açısından teşvik planlaması analizi;

 • Proje planının hazırlanması, dosyası hazırlama ve yazım hizmetleri;

 • Proje iş paketlerini oluşturulması ve planlaması;

 • Proje Başvuru hizmetleri;

 • Personel eğitimlerini verilmesi;

 • Proje sunumlarını hazırlaması, denetime ve sunuma hazırlık çalışmaları;

 • Değerlendirme ve Proje sözleşme sürecinin yürütülmesi.                                                                   

 

PROJE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİZMETLERİ:

 • Proje yönetim, yürütme ve izleme hizmetleri;

 • Raporlama hizmetleri;

 • Aylık İlerleme Raporları vb.;

 • İs Paketleri İlerleme Raporları;

 • Dönem Raporları;

 • Finansal ve mali raporlar;

 • Proje teşvikleri için Mali Danışmanlık Hizmetleri;

 • İzleyici Denetlemesine Hazırlık;

 • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması.

 

HANGİ PROGRAMLARDA HİZMET VERMEKTEYİZ?

 

TÜBİTAK-TEYDEB PROJELERİ:

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı;

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı;

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1505 TÜBİTAK Üniversite Sanayi İş birliği Destek Programı;

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği;

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı;

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı.    

 

AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI

Horizon2020 Programı sosyal projelerle birlikte, Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği bir AB programıdır. Horizon2020 dünyanın en büyük sivil araştırma programı olma özelliğine sahiptir. Çok yıllı projeleri desteklemektedir. H2020 Programı aynı zamanda AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.

 

Bu programda:

 • Üç farklı program/girişimin tek programda birleştirilmesi söz konusudur. Bunlar önceki çerçeve programı içerikleriyle beraber, Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon Programı (Competitiveness and Innovation Programme -CIP) ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology (EIT) programlarıdır;

 • Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan ticarileştirmeye AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması vb., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma gibi konular öncelik ve önem kazanmıştır;

 • AB programlarına daha basitleştirilmiş katılım kuralları uygulanmıştır. Bu programlarda fonlama çeşitlerinde sadeleştirme ve fon miktarlarının arttırılması söz konusudur. AB Çerçeve Programlarında desteklenecek proje konularını gösteren yapı ihale benzeri çağrılı bir süreçtir;

Bu projelere, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, KOBİ’ler/ KOBİ Birlikleri, Büyük Firmalar, Sivil Toplum Kuruluşları, Kalkınma Ajansları, Kamu Kurumları, Uluslararası Kurumlar, Bireysel Araştırmacılar katılabilmektedir. Ar-Ge merkezleri firmalar için avantajlı durumdadır. Bu merkezlerden çıkacak projeler daha öncelikli desteklenebilir. Merkezin bulunmaması durumunda Ar-Ge Projelerinde dışarıdan danışmanlık alımıyla projelere hazırlık ve yönetim yapılabilmektedir.

 

AB TARAFINDAN HANGİ PROJELER DESTEKLENMEKTEDİR?

 • Ar-Ge Çalışmaları;

 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri;

 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation);

 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri;

 • KOBİ projeleri destek görmektedir.

 

Horizon2020 Programında teşvik edilen hususlar;

 • KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi;

 • Uluslararası İş birliği faaliyetlerinin planlanması;

 • Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması;

 • Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi.

 

Tüm Bileşenlerdeki Yatay Konular olarak aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir?

 • Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo-ekonomik boyutuna yer verilmesi;

 • Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik;

 • Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi;

 • Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim konularına vurgu yapılması;

 • Tüm Horizon2020 bileşen ve alt programlarında bu başlıklar gözetilmeye çalışılacak konulardır.

 

KOBİ VE Sanayicilere yönelik Desteklerde Genel Amaçlar ise:

 • Rekabetçilik;

 • Ekonomik büyüme;

 • Daha fazla istihdam;

 • İyi fikirlerin ürüne dönüştürülerek pazara aktarılması;

 • Ar-Ge ve inovasyona özel yatırımların artırılması;

 • Yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi;

 • Ulusaldan, çok uluslu firmalara dönüşüm sağlamaktır.

 

PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

Müşterilerimize iki aşamada hizmet vermekteyiz:

 1. Proje Hazırlama Hizmetleri

 2. Proje Sürdürülebilirlik Hizmetleri

 

PROJE HAZIRLAMA HİZMETLERİMİZ:

Başvurulan program için:

 • Proje fikri, ilgili destek programına uygunluğu ve kurum altyapısının ön analizi;

 • Projenin mali açıdan ve diğer destek programları açısından teşvik planlaması analizi;

 • Proje planının hazırlanması, dosyası hazırlama ve yazım hizmetleri;

 • Proje iş paketlerini oluşturulması ve planlaması;

 • Proje Başvuru hizmetleri;

 • Personel eğitimlerini verilmesi;

 • Proje sunumlarını hazırlaması, Denetime ve sunuma hazırlık çalışmaları;

 • Değerlendirme ve Proje sözleşme sürecinin yürütülmesi.

 

PROJE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİZMETLERİZ:

Proje yönetim, yürütme ve izleme hizmetleri ve Raporlama hizmetleri:

 • Aylık İlerleme Raporları vb.;

 • İs Paketleri İlerleme Raporları;

 • Dönem Raporlarının;

 • Finansal ve mali raporlar;
  Proje teşvikleri için Mali Danışmanlık Hizmetleri;

 • İzleyici Denetlemesine Hazırlık;

 • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması.

 

DEVLET DESTEKLERİ NELERDİR?

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme olan ( KOBİ )‘ler ve büyük işletmeler, devletin yatırım yaparken ve yatırımlarını büyütürken verdikleri yatırım teşviklerinin yanında işletme faaliyetlerinde "kurumsallaşma, Ar-Ge, yurt dışı pazarlara açılma, ihracat, markalaşma vb. gibi" bir çok alanda devlet kurumlarının desteklerini alabilmektedir.

 

Bu çok farklı konularda farklı kurumlardan verilen bazen birbiriyle örtüşen, bazen ayrışan tüm desteklerin firmalarca iyi bilinmesi ve yönetilmesi, kurumun kendisine belirlediği hedefler doğrultusunda olan teşvikleri doğru ve verimli kullanıp hedeflerine daha kolay ulaşabilmesine "Teşvik Planlaması ve Yönetimi Danışmanlığı" adını vermekteyiz.

 

Bu teşvikler:

 • Yatırım Teşvikleri;

 • Proje Bazlı Destek Sistemi;

 • İhracat Teşvikleri;

 • KOSGEB Destekleri olarak değerlendirilebilir.

 

YATIRIM TEŞVİKLERİ NELERDİR?

Bu konuda iki temel destek programı bulunmaktadır.

 

Birincisi Yatırım Teşvik Sistemi diğeri ise Proje Bazlı Destek Sistemidir.

 

Türkiye’de yerli ve yabancı yatırımcıları yatırıma teşvik etmek, üretimin ve istihdamın artırılması, nitelikli ve katma değerli yatırımların teşvik edilmesi gibi konularda yatırımların yatırım teşvik belgesi alınması yoluyla desteklenmektedir. Bu konuda 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği ile destekler düzenlenmiştir.

 

Burada:

 • Genel teşvik uygulamaları;

 • Bölgesel teşvik uygulamaları;

 • Öncelikli yatırımların teşvik edilmesi;

 • Büyük ölçekli yatırımların teşvik edilmesi;

 • Stratejik yatırımların teşvik edilmesi; 

olmak üzere beş ana başlıkta altı kalkınmışlık dereceli bölgeye göredir.

Aşağıdaki konularda destek verilmektedir. 

 

Teşvik Konuları

 • KDV istisnası;

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti;

 • Vergi indirimi;

 • Sigorta prim işveren hissesi desteği;

 • Sigorta Prim desteği;

 • Yatırım yeri tahsisi;

 • Yatırım kredisi Faiz desteği;

 • Gelir vergisi stopaj desteği;

 

Bu başlıklarda yatırım cinsine, bölgelerine bağlı olarak ve değişen oranlarda destek verilmesi sağlanmaktadır. Burada yatırımın yeri ve niteliğinin incelenmesi, ön fizibilitesinin yapılması bağlı olarak teşviklerin başvuru kapsamının ve şeklinin belirlenmesinde yarar bulunmaktadır. Bu çalışmalar firmalar için stratejik karar niteliğinde olup iyi değerlendirilmesi, teşviklerin uzmanlarca doğru planlaması gereklidir. Sizin adınıza yatırımlarınızı değerlendirip, başvurunuzun yapılması, teşviklerin takibinin yapılması ve personelinize bu konularda eğitim verilmesi hizmetlerimizin bir kısmını oluşturmaktadır.

 

PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ:

2016/9495 sayılı Karar ve Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7 Eylül 2016) ile Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, bugünkü ve gelecekteki kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz ihtiyacını karşılayacak ve teknoloji yoğun sektörlerde stratejik projeler bakanlığa yapılacak çağrı usulüne göre özel mekanizmalarla destek verilmektedir.

 

Bu desteklerde, vergisel olarak:

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti;

 • KDV İstisnası;

 • Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi;

 • Yatırım tutarının iki katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası söz konusudur.

 

İstihdam Destekleri olarak:

 • 10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği;

 • Be yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar Nitelikli Personel Desteği;

 • 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği söz konusudur.

 

Finansman Destekleri olarak:

 • Enerji tüketim harcamalarının %50'sine kadar en fazla 10 yıl süreyle Enerji Desteği;

 • Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği ya da Hibe Desteği;

 • Yatırım tutarının %49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla Sermaye Katkısı söz konusudur.

 

Yatırım Yeri Destekleri olarak:

 • 49 yıl süreyle bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi;

 • Projenin gerektirdiği durumlarda Altyapı Desteği söz konusudur

 

Diğer Destekler:

 • Belirli süre veya miktarda Kamu Alım Garantisi;

 • İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde istisna getirilmesi veya kolaylık sağlanması söz konusudur.

 

İHRACAT TEŞVİKLERİ NELERDİR?

Ticaret bakanlığı tarafından üretici ve dış ticaret firmalarının ihracata teşvik edilmesi, dış ticaret potansiyelinin geliştirilmesi konularında farklı başlıklarda firmalara destek verilmektedir. Bu kapsamda;

 

 • Küresel Tedarik Zincirine Katılım Desteği;

 • Hedef ve Öncelikli Ülkelere İhracatta İlave Destekler;

 • Yurtdışı Fuar Destekleri;

 • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği;

 • UR-GE Desteği;

 • Türkiye Ticaret Merkezleri;

 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteği;

 • Tasarım Desteği;

 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği;

 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği;

 • Marka Tescil Desteği;

 • Başlıklarında firmalara %50-80 oranında destek verilmektedir.

 

KOSGEB DESTEKLERİ:

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak belirlenen sektörlerde iş sahibi olan ya da olmak isteyen girişimcileri destekleme, KOBİ’lerin rekabet düzeyini artırma ve ihracat, kurumsallaşma ve Ar-Ge gibi mevzularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olma amacı gütmektedir.

 

24.06.2018 tarihli Resmî Gazeteye göre KOBİ tanımı; çalışan sayısı 250’den, yıllık net satış hasılatı ise 125 milyon TL’den az olan işletmeler olarak tanımlanmıştır.

 

KOSGEB, KOBİ’lere AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri altında;

 • Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile 750.000 TL’ye kadar;

 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile 818.000 TL’ye kadar;

 • Teknoyatırım Destek Programı ile 5.000.000 TL’ye kadar;

 • Stratejik Ürün Destek Programı ile 5.000.000 TL’ye kadar destek vermektedir.

 

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri altında;

 • İşletme Geliştirme Destek Programı ile 290.000 TL’ye kadar;

 • İş Birliği Destek Programı ile 10.000.000 TL’ye kadar;

 • KOBİ Gelişim Destek Programı ile 1.000.000 TL’ye kadar;

 • Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı ile 150.000 TL’ye kadar;

 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60.000 dolara kadar destek vermektedir.

 

KOBİ Finansman Destekleri altında;

 • Kredi Faiz Destek Programı ile 300.000 TL’ye kadar;

 • Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı ile 500.000 TL’ye kadar destek vermektedir.

 

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. olarak, hibe almak istediğiniz destek programına veya KOSGEB projesine başvuru sürecinde, alanında uzman ekibimiz ile destek vermeye hazırız. Geçmişten gelen bilgi ve birikimimiz ile, başvurularınızın sorunsuz bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması süreçlerini yürütürken, firma tarafından tüm bu süreçlerin benimsenmesi ve yürütülmesi konusunda vereceğimiz eğitimler ile, firmanızda kalıcı, işlevsel ve düzenli çalışan bir hibe-teşvik sistemi oluşturmak hedeflerimizdendir.