SİRKÜLER

2019/48 - YMM

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname / Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

2019/47 - YMM

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2019/46 - YMM

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değişti

2019/45 - YMM

Bazı mallara uygulanan "özel tüketim vergisi" tutarlarında değişiklik yapıldı

2019/44 - YMM

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Değişti

2019/43 - YMM

Gecikme Zammı Oranları Yeniden Belirlendi

2019/42 - YMM

İhracat bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve %80’inin bozdurulması zorunluluğuna ilişkin süre 4 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı

2019/19 - ARGE

Sanayi Bakanlığı Tarafından Yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Hakkında Bilgilendirme

2019 / 9 - YMM

Temerrüt Faizi ve Asgari Giderim Tutarı Belirlenmiştir.

2019 / 8 - YMM

Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır..

2019 / 7 - YMM

Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu Tebliğin konusunu 2019 yılı itibarıyla uygulanacak olan hadler ve tutarlar oluşturmaktadır.

2019 / 6 - YMM

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir.

2019 / 5 - YMM

Tebliğ değişikliği ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır belirlenmiştir.

2019 / 4 - YMM

Bazı kara araçlarına ilişkin % 1 oranında indirimli KDV uygulamasının kapsamı genişletilmiştir.

2019 / 3 - YMM

7143 Sayılı Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden, yararlanma imkânı sağlanmıştır.

2019 / 20 - YMM

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

2019 / 2 - YMM

Konut ve İşyeri Teslimleri İle Bazı Malların Tesliminde KDV İndirim Süresinin Uzatılması

2019 / 19 - YMM

7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanununda yapılan düzenlemeler ile indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade talep süresi, tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talep süresi ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talep sürelerine yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır

2019 / 18 - YMM

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişiklikler kapsamında iflas ertelemesi müessesesinin kaldırılarak konkordato müessesesinin kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi sebebiyle; konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi kapsamındaki durumuna ilişkin açıklamaların yapılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2019 / 18 - ARGE

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2019 / 17 - YMM

2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

2019 / 16 - YMM

7162 sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapılmıştır.

2019 / 15 - YMM

7161 sayılı Kanunla İle Kur Farkının KDV Kapsamına Alınması

2019 / 14 - YMM

7161 sayılı Kanunla 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda değişiklikler yapıldı

2019 / 13 - YMM

7201 sayılı Tebligat Kanuna göre uygulanması zorunlu olan elektronik tebligata ilişkin PTT tarafından yapılan duyuru

2019 / 12 - YMM

7201 sayılı Tebligat Kanuna göre uygulanması zorunlu olan elektronik tebligata ilişkin açıklamalar

2019 / 11 - YMM

7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2’nci madde ile 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkanı sağlanmış olup, 5 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir..

2019 / 10 - ARGE

KOSGEB tarafından, 2019-01 ve 2019-02 sayılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Temalı proje teklif çağrıları açılmıştır.

2019 / 10 - YMM

YMM Tam Tasdik Sözleşmelerinin Şirketlere Sağladığı Avantajlar, Kattığı Değerler ve 2019 Yılı Uygulaması

2019 / 1 - YMM

7143 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi kapsamında yapılan imar barışına istinaden ödenen kayıt bedelinin, taşınmazın maliyetine eklenip eklenemeyeceği ya da gider yazılıp yazılmayacağı

2019 / 09 - ARGE

Ticaret Bakanlığı, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla firmaların fuarlara katılımlarını ve organizatörlerin tanıtım harcamalarını “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında desteklemektedir.

2019 / 08 - ARGE

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı yenilenerek başvuruya açılmıştır.

2019 / 07 - ARGE

29374 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile yazılım firmaları, Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olarak yurt dışı faaliyetleri ile ilgili harcamaların hibe destekleri için başvurularını bu kuruma yapmalıdırlar.

2019 / 06 - ARGE

Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Destek Programı

2019 / 05 - ARGE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü; tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği mevzuatı kapsamında teşvik duyurusunda bulunmuştur.

2019 / 04 - ARGE

KOSGEB Teknoyatırım başvuruları 18 Ocak 2019 itibariyle alınmaya başladı.

2019 / 03 - ARGE

KOSGEB 2019’da tamamen yenilenen Teknoyatırım Destek Programı, İş Birliği Destek Programı ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı açıkladı.

2019 / 02 - ARGE

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıkılmıştır. Son başvuru tarihi olarak 15 Mart 2019 tarihi (saat 18:00’e kadar) belirlenmiştir.

2019 / 01 - ARGE

TÜBİTAK tarafından, Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında bilgi iletişim teknolojileri öncelikli alanında 5, enerji öncelikli alanında 4, gıda öncelikli alanında 2, makine imalat öncelikli alanında 4, otomotiv öncelikli alanında 3, sağlık öncelikli alanında 3 çağrı olmak üzere toplamda 21 çağrı açılmıştır.

2018/04 - ARGE

KOSGEB tarafından işletmelerin yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faiz giderleri, duyuruda belirtilen şartlarda ve miktarlarda desteklenecektir.

2018/03 - ARGE

15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinin 10/A maddesinin birinci fıkrasının sonuna, destek programları kapsamındaki tüm belgelerin elektonik ortamda verilebilmesi ile ilgili madde eklenmiştir.

2018 / 48 - YMM

Elektronik ortamda satılan gazete ve dergiler, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı % 18 oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

2018 / 47 - YMM

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile tam ve dar mükellef kurumlara gerçekleştirilecek ödemelerden gelir/kurumlar vergisi stopajı yapılacak.

2018 / 46 - YMM

Geri Kazanım Katılım Payı Düzenlemesine İlişkin Madde

2018 / 45 - YMM

01.01.2019 Tarihi İtibariyle e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

2018 / 44 - YMM

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan süreler, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

2018 / 43 - YMM

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi

2018 / 42 - YMM

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi

2018 / 41 - YMM

Bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında düzenlemelerde bulunulmuştur.

2018 / 40 - YMM

Türk Lirası Sözleşme Zorunluluğuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

2018 / 39 - YMM

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

2018 / 38 - YMM

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)

2018 / 37 - YMM

İhracat Yapan Firmalara İlişkin Ticaret Bakanlığı Tarafından Verilen Destekler

2018 / 36 - YMM

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Tebliğde Değişiklik Yapıldı

2018 / 35 - YMM

7143 Sayılı Kanun ile Yurt Dışından Elde Edilen Bazı Kazançlara Getirilen istisna Süresi 6 Ay Uzatılmıştır

2018 / 34 - YMM

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarına İlişkin Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Tebliğ Düzenlemesi

2018 / 33 - YMM

Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacaktır.

2018 / 32 - YMM

Tecil Faizi Oranı ile Gecikme Zammı Oranlarının Değişmesi

2018 / 31 - YMM

Borçluların Kredi Borçlarını Geri Ödeme Yükümlülüklerini Yerine Getirebilme Ve İstihdama Katkıda Bulunmaya Devam Etmelerine İmkân Verilmesi

2018 / 30 - YMM

Gecikme Zammı Oranı Değişikliği

2018 / 29 - YMM

İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi

2018 / 28 - YMM

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

2018 / 27 - YMM

Döviz Kredisi Aktarımı

2018 / 26 - YMM

7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ- ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin

2018 / 25 - ARGE

Organize Sanayi Bölgelerinde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesine ilişkin karar 02.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2018 / 25 - YMM

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

2018 / 24 - ARGE

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesi için KOSGEB tarafından Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı yayımlanmıştır.

2018 / 24 - YMM

Varlık Barışı

2018 / 23 - ARGE

KOSGEB tarafından yayımlanan Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı kapsamında firmalara 150.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

2018 / 23 - YMM

Bakanlar Kurulu Kararı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

2018 / 22 - ARGE

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta- Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı oluşturulmuştur.

2018 / 22 - YMM

Maliye Bakanlığı tarafından, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 12/06/2018 tarihinde 30449 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin ilgili maddeleri.

2018 / 21 - ARGE

İhracat Yapan Firmalara İlişkin Ticaret Bakanlığı Tarafından Verilen Destekler

2018 / 21 - YMM

Varlık Barışı

2018 / 20 - ARGE

2010 yılından bu yana uygulanmakta olan KOSGEB destek programlarından Genel Destek Programı 24.09.2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

2018 / 20 - YMM

Vergiye Uyumlu Mükelleflerde Mahsup İşlemi

2018 / 19 - ARGE

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı’na yapılan 2 bin 250 başvurudan 1.345 işletmenin başvurusu onaylandı.

2018 / 19 - YMM

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2018 / 18 - ARGE

Yüksek Katma Değerli Ürün/Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak SAYEM 1. Faz Çağrısı 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle açılmıştır.

2018 / 18 - YMM

7143 Sayılı Kanunu

2018 / 17 - ARGE

Kobi Nefes Kredisi başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

2018 / 17 - YMM

7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar

2018 / 16 - ARGE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayici, KOBİ ve girişimciler için hazırlanan 16 maddelik Destek ve Önlem Paketi hakkında bilgi verdi.

2018 / 16 - YMM

Bölgesel yönetim merkezlerine tanınan kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılmasına ve Tasfiye öncesi ve tasfiye döneminde vergi tarhiyatı ve ceza kesme işleminin yapılacağı kişiler hakkında hükümlerin taşınmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

2018 / 15 - ARGE

TÜBİTAK'tan yapılan duyuruya göre, TEYDEB 2.0 adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” geliştirilmiş olup, Yenilik Destek Programı kapsamında 2018 yılı için "TEYDEB Çağrı Planı" oluşturulmuştur.

2018 / 15 - YMM

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz uygulaması kapsamında; 25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede 498 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) yayımlanmıştır.

2018 / 14 - ARGE

01.08.2018 tarihinde, TÜBİTAK-TEYDEB tarafından açılan Genel Sanayi Destekleri (SADE) işleyiş süreci hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

2018 / 14 - YMM

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 1/7/2018 tarihi 1/10/2018 olarak değiştirilmiştir.

2018 / 13 - ARGE

31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin belirlenmesi

2018 / 13 - ARGE

“TEYDEB 2.0” adıyla bilinen “Yenilik Destek Programı” kapsamında; 2018 yılına ait TEYDEB Çağrı Planı (TÇP) içinde yer alan Genel SADE altındaki Genel Çağrı 1 Ağustos 2018’de açılmıştır.

2018 / 13 - YMM

31.12.2019 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve sürelerinin belirlenmesi

2018 / 12 - ARGE

2018 Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar belli oldu.

2018 / 12 - YMM

Yurt dışından Türkiye’ye getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin usul ve esaslar

2018 / 11 - ARGE

04.07.2018 Tarihli ve 30468 Sayılı Resmi Gazete’de, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yayımlanan yönetmelikle; yönetmelik kapsamındaki işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

2018 / 11 - YMM

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 278 inci maddesi uyarınca imha edilmesi gereken malların değerlenmesinde genel uygulamaya ilişkin açıklamalar ile 7103 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 278/A maddesinde öngörülen değerleme uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi

2018 / 10 - ARGE

TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile işbirliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik çağrı açılmıştır.

2018 / 10 - YMM

7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu'na Geçici 31 inci madde eklenerek mükelleflere taşınmazlarını yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.

2018 / 09 - ARGE

TÜBİTAK tarafından, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik 2244 Sayılı Sanayi Doktora Programı Çağrısı açılmıştır.

2018 / 09 - YMM

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliğe istinaden elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenebileceği zorunlu hallerin belirlenmesi

2018 / 08 - ARGE

Bakanlar Kurulu Kararı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

2018 / 08 - YMM

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu

2018 / 07 - ARGE

Maliye Bakanlığı tarafından, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 12/06/2018 tarihinde 30449 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin ilgili maddeleri.

2018 / 07 - YMM

Vergi levhasının elektronik ortamda alınmasına ilişkin düzenlemeler

2018 / 06 - ARGE

5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) ile 7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır

2018 / 06 - YMM

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun İle İlgili Düzenlemeler

2018 / 05 - YMM

Kreş Yardımı, İstisna Kapsamında Makine Teçhizat Alımı, Konut Tesliminde KDV Oranı, Tapu Harcı ve Alkollü İçkilerde ÖTV Oranlarına İlişkin Düzenlemeler

2018 / 04 - YMM

7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2018 / 03 - YMM

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vergi mevzuatına ilişkin de düzenlemeler yapılmıştır.

2018 / 02 - ARGE

2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4’üncü maddesine göre AR-GE merkezlerinde indirimli amortisman ve KDV istisnası uygulanacak makine teçhizat listesi belirlenmiştir.

2018 / 02 - YMM

24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/1/2018 tarihli ve 2018/11284 sayılı BKK ile vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının teciline ilişkin kurallar belirlenmiştir.

2018 / 01 - ARGE

3065 sayılı Kanuna geçici madde 39’un eklenerek, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulabilmesi imkanının tanınması.

2018 / 01 - YMM

Söz konusu Tebliğ ile, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından uygulanmakta olan indirimli vergi uygulamalarında 3 ay olan iade talep süreleri 6 aya çıkartılmış olup, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer alan diğer bazı hususlara ilişkin değişiklikler yapılmıştır.