İNOVASYON KÜLTÜRÜ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

 

Şirketlerde iyi bir kurumsal kültürün oluşması, şirket başarılarını sürdürülebilir kılar. Universal Partners olarak inovasyon kültürünü yalnızca Ar-Ge ve Pazarlama bölümlerine ait bir özellik olarak değil, tüm kurumu ve çalışanlarını içine alan bir Yönetim Kültürü olarak kabul ediyoruz.

 

Kurumlarda sağlıklı, etkili ve yaşayan bir inovasyon kültürünü inşa etmek için öncelikle insanı ve yönetim sistemini, bu kültürün yapı taşları olarak kullanarak bütüncül bir yaklaşımla kurum kültürü oluşturmanın önemine inanıyoruz.

  

Kurumların da fiziksel yapıları, üstlendiği görevler/misyonlar, gelecek hayalleri/vizyonları ve değerleri vardır, olmalıdır. Kurumlar son yıllarda yönetim standartlarının ( kalite, çevre, iş güvenliği, vb.) dayatması ve/veya yöneticilerinin farkındalığı ile düşünceye değer vermeye ve düşünmeye başlamışlardır.

 

Artık kurumların kültürden bahsetmesi ve var olan kültürlerini sorgulaması ve evrensel doğruları esas alarak bir felsefe oluşturup buna ruh vermelerinin zamanı gelmiştir. 

  

IV7: “İnovasyon Kültürü Yöne­timi” Modeli insana değer vererek düşünen ve değerlenen organizas­yon kültürlerini yaratmayı felsefe olarak benimser. IV7 felsefesine ruh vermek için, insan ve yönetim sisteminin evrensel değerlerle buluştuğu;

 

 1. İnsan Kaynakları Yönetimi;
 2. İnovatif Strateji Yönetimi;
 3. Fikir-Tasarım ve Tek­noloji Yönetimi;
 4. Entelektüel Var­lık Yönetimi;
 5. Alt Yapı Yönetimi;
 6. İş Birliği Yönetimi;
 7. Finans ve Fon Yönetimi;

olmak üzere yedi adet modülden oluşturulmuştur.

 

Bu model sadece bir “inovasyon yönetim” modeli değil, “inovasyon kültürü yönetimi” modelidir.

IVALUE7: İnovasyon kültürü yönetim modeli;

 • Kurumları inovasyon kültürü için önce felsefelerin oluşturulmaları gerekliliği yönünde düşündürür,
 • İnovasyon için önce inovatif stratejilerine ihtiyaç olduğunu,
 • Düşünmenin değerini ve düşünen insana değer verilmesi gerektiğini,
 • İnovasyon için inovatif fikirlerin oluşturulmasını, sonra bu fikirlerin şekillendirilip, gerçekleştirilerek kurum içi ve dışında teknolojiye transfer edilmesi gerektiğini,
 • “İnovasyon” un buluşların değer bulması anlamına geldiğini ve sadece ticari değere odaklı olmamak gerektiğini, bazı buluşların toplum nezdinde paha biçilemeyen değer yarattığını hatırlatır,
 • İnovasyonda sürekliliğin sağlanması için aynı dili kullanan inovatif ekosistemlerin (müşteri-tedarikçi/üniversite-sanayi/sektör) kurulmasına olanak sağlar,
 • İnovasyon ağlarının (innovation hub) kurulması için uygundur. Her boyuttaki kuruma adapte edilebilir,
 • Kurumlarda Ar-Ge bölümleri veya merkezlerinde uygulamaya alınarak kültür değişiminin başlangıcı sağlanabilir,
 • Tüm iş süreçlerinin eş zamanlı çalışarak pozitif katkı ile teknoloji üretebileceği sürdürülebilir yönetim sistemidir,
 • Kurum hafızasını yönetir ve kurum zekasını ve aklını geliştirir,
 • Kurum alt yapılarının inovasyon odaklı yapılandırılmasını sağlar,
 • Risk ve fırsatları gözeterek inovasyonun finans ve fonlamasını yöneterek değer yaratır ve yönetir.

 

Universal Partners olarak danışmanı olduğumuz firmalarımız ile birlikte, “inovasyonu” yeniden keşfederken, insanlığın başlangıcından beri var olan ve inovasyonun özünde yer alan yaratıcılığı ön plana çıkararak, onu doğru değerler üzerine yeniden inşa ederek, ruhu olan bir model ile inovasyon kültürünü oluşturuyoruz.