İNOVASYON KÜLTÜRÜ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Şirketlerde iyi bir yönetim kültürünün oluşması şirket başarılarını sürdürülebilir yapar. Biz, inovasyon kültürünün yalnızca Ar-Ge ve Pazarlama bölümlerine ait bir özellik olarak değil, tüm şirket bölümleri ve çalışanlarını içine alan bir Yönetim Kültürü olarak kabul ediyoruz.

 

Sunduğumuz Yönetim Danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde kurumlarda İnsan Kaynaklarından, Finans Bölümlerine kadar ulaşan bütünsel bir anlayışın değişim gerekliliğine inanıyoruz.

 

Bizler bu değişimin yanında özellikle Ar-Ge merkezlerinde; proje fikirlerinin geliştirilmesi, akıllıca fikirlerin seçilmesine ve proje süreç adımlarının planlanmasına ve ürünün gerçekleştirilip ticarileşmesine kadar tüm boyutlarında devam eden bir profesyonellik anlayışının oluşmasına çalışıyoruz. İşletmelerin çok başarılı ve büyük olmaları, beraberinde aşırı özgüven oluşmasına ve zaman içerisinde önemli stratejik hatalara girmesine de neden olabilmektedir. 

 

Bu bizlere müşterilerimizde öncelikle sağlam bir “Kalite Kültürünün”, iyi bir “Pazarlama Kültürünün” ve güçlü bir “İnovasyon Kültürünün” oluşmasını hedefliyoruz. Böylelikle bunların güçlü bir şirket kültürünü besleyeceğine inanıyoruz.

 

Eğitim ve danışmanlık hizmeti olarak verdiğimiz, “İnovasyon Kültürü Yönetim Modeli: IV7/ I VALUE 7” kurumlarda sağlıklı, sürdürülebilir ve etkin ino­vasyon kültürünü yaşatmak için denemeleri tamamlanmış, çeşitli kurumlarda uygulanmaya başlan­mış, patent ve marka tescil başvurusu tamamlanmış özgün bir üründür.

 

IV7, kurumlarda sağlıklı, etki­li ve yaşayan bir inovasyon kültü­rü için insanı ve yönetim sistemini yapı taşı olarak gören bir model­dir. İnsanına değer vermeyen ve insanı evrensel değerlerle buluş­mamış kurumlarda sağlıklı bir kül­türden bahsedilemez. Aynı şekilde, nitelikli insan olsa bile kurumlarda doğru tasarlanmış ve yaşatılan bir yöne­tim sistemi yok ise sağlıklı kültür­den yine de bahsedilemez.  

 

IV7: “İnovasyon Kültürü Yöne­timi” Modeli insana değer vererek düşünen ve değerlenen organizas­yon kültürlerini yaratmayı felsefe olarak benimser. IV7 felsefesine ruh vermek için, insan ve yönetim sisteminin evrensel değerlerle buluştuğu;

 

  1. İnsan Kaynakları Yönetimi;

  2. İnovatif Strateji Yönetimi;

  3. Fikir-Tasarım ve Tek­noloji Yönetimi;

  4. Entelektüel Var­lık Yönetimi;

  5. Alt Yapı Yönetimi;

  6. İş Birliği Yönetimi;

  7. Finans ve Fon Yönetimi;

olmak üzere yedi adet modülden oluşturulmuştur.

 

 

Bu model sadece bir “inovasyon yönetim” modeli değil, “inovasyon kültürü yönetimi” modelidir.

 

Kültür, felsefeye ruh vermektir. Felsefenin artık kurumlarımızda artık misyon, vizyon ve değerlerin yanı sıra belirtilmesinin zamanı gelmiştir. Her kurum aslında kurucularının zihinlerindeki felsefelere bağlı olarak kurulur ve kurucuların felsefelerine verdikleri ruh ile şekillenir ve yaşatılır.

 

Artık kurumların “Kültür”’den bahsetmesi ve var olan kurum kültürlerini sorgulaması ve evrensel doğruları esas alarak bir felsefe oluşturup bu felsefeyle kurumuna ruh verme zamanı gelmiştir.

 

Kültür kavramını kurum içindeki alışılmış davranış kalıplarına, normlara, gelenek göreneklere hapsedenler; aslında farkında olmadan büyük bir mahalle baskısı ile kurumlarını yönettiklerini ve yanlış değerlere hapsedilmiş felsefelerle ruh bulduklarını göreceklerdir. Var olan işletme sorunları, onu var eden yapılar ve bakış açılarıyla kalıcı çözüme ulaştırılamayacağına olan inancımız, bunu kurumlarda değiştirmek adına sorumluluk almamıza sebep olmuştur.

 

Firmalarımızın, bizimle birlikte “inovasyonu” yeniden keşfederken, insanlığın başlangıçtan beri var olan ve inovasyon özünde yer alan yaratıcılığı ön plana çıkaracak, onu doğru değerler üzerine yeniden inşa ederek yaşatacak, ruhu olan bir modele ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz.