AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ KURULUMU VE KOÇLUĞU

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, şirketlerde ürün inovasyon kavramının ve nitelikli tasarımın yaygınlaşması için kurulan önemli bir bölümdür. Bu bölüm aynı zamanda bir teşvik uygulamasıdır.

 

Özel sektörün Ar-Ge ve Tasarım yeteneklerini geliştirmek amacıyla Ar-Ge için en az 15 adet, Tasarım Merkezleri için en az 10 adet tam-zaman-eşdeğer personel bulunduran, özelleşmiş ve Bakanlıkça onaylanmış merkezlere "Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri" adı verilmektedir.

 

Ülkemizde ilk sayılacak birçok yeni uygulamaya öncülük ederek, Ar-Ge Merkezleri konusunda yenilikçi hizmet ve ürünler üreterek sektörümüzde kalıcı değerler ortaya koymak istiyoruz.

 

Gerçekleştirdiğimiz hizmetleri Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri kurulumu ve sürdürülebilirliği olarak iki aşamalı olarak vermekteyiz.

 

NELER YAPIYORUZ?

 

Durum Analiz Çalışması ( Ücretsiz )

Aday firmanın hukuki mali ve teknik altyapısının yeterliği ve uygunluğunu derinlemesine inceliyoruz. Bu denetim sürecinde, kurumun Ar-Ge kavramına bakışını, Ar-Ge fikrinin oluşturulmasından, pazarlama kültürüne, mevcut organizasyon yapısına, insan kaynaklarına, proje yönetim yeteneklerine, Ar-Ge ve Tasarım yeteneklerine tüm boyutlarıyla bakılarak uygunluğunu inceliyoruz.

 

Firmanın, Ar-Ge Merkezi olması durumunda, elde edilecek kazancın teşvik planlaması boyutunda firmanın mali analizleri yapılarak, elde edilecek teşvik miktarı için finansal projeksiyonları oluşturuyoruz.

 

Müşteri adayımıza Ar-Ge veya Tasarım merkezi olmaya uygunluğunu bir yazılı raporla bildiriyoruz.

 

Kurulum Hizmetleri

Kurum yapısının Ar-Ge ve Tasarım Merkezine uygun olması durumunda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin kurulmasına yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermekte, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesinin alınmasını garanti etmekteyiz. Bunu sağlarken;

 

Ar-Ge - Tasarım Merkezi Kurulum Hizmetleri :

 • Üst yönetimle proje bilgilendirme toplantısının yapılması;

 • Proje grubunun oluşturulması;

 • Projenin iletişim yönetimi, iş süreçleri paketlerinin ve eğitimlerin tasarlanması;

 • Projenin teknik ve ekonomik yapılabilirliğinin gözden geçirilmesi;

 • Proje planının ve yol haritasının hazırlanması;

 • Proje grubunun eğitim ve bölüm içi yapılandırma çalışmalarının yürütülmesi;

 • Bölüm organizasyonunun, insan kaynakları iş süreçlerinin ve altyapısının tasarlanması ve kurulması;

 • Vergisel teşvikler boyutunda ilgili kanunlar çerçevesinde (Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK‘nın ilgili maddeleri kapsamında) Ar-Ge projeleri esas alınarak, masraf ve kar merkezleri ve ilgili mali hesap kodunun düzenlenmesi, hesap planının yapılandırılması, gelir ve bütçe çalışmalarının yapılması;

 • Rekabet Analizi, SWOT Analizi ve TOWS Matrisi çalışmalarının yapılması;

 • Elde edilen veriler ışığında Ar-Ge Stratejisinin oluşturulması;

 • Proje başvuru dosyasının hazırlanması;

 • Ar-Ge / Tasarım Merkezine Başvuru, takip ve müracaat revizyonlarının yapılması ve belgenin alınması sağlanmaktadır.

 

Ar-Ge Yönetimine Dönük Koçluk Hizmetleri

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. olarak Ar-Ge ve Tasarım kavramını uluslararası rekabetin gereklerine göre değerlendirmekte, bunun yanında yerel gerçeklerin farkında olarak, mevcut personelin yetkinliğinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.

 

Şirket içinde süreklilik gösteren bir Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün oluşturulmasını sağlayarak, eğitim, koçluk ve danışmanlık hizmetleri ile de müşterimizin Ar-Ge becerilerinde kalite ve süreklilik oluşturulmasına destek vermekteyiz.

 

Bu süreçlerde bizim hedefimiz, firma personelinin pazarlama kültürünü geliştirmek, firmanın hedef kitlesinin istek ve ihtiyaçlarını anlama konusunda bakış derinliği kazanmasını sağlamak, bu farkındalığın projelerle Ar-Ge ve Tasarım yeteneklerine dönüştürmesini sağlamaktır.

 

Ayrıca personelin proje yönetim becerileri konusunda sürekli gelişiminin sağlanması da hedeflenmektedir.

 

Aşağıdaki konularda uygulamalı danışmanlıklar ve eğitimler verilmektedir:

 

 • Ar-Ge Bölüm iç Yönetmeliğinin yazılması;

 • Bölüm içindeki iş, iletişim ve bilgi süreçlerinin tanımlanması;

 • Proje yönetimi eğitimleri ve fikir geliştirme süreçleri konusunda eğitimler ve atölye çalışmalarının yapılması;

 • Özellikle kurum personeline yönelik IV7 (I Value Seven) adını verdiğimiz Ülkemizde ilk İnovasyon Kültürü Yönetim Modeli eğitimleri vererek Ar-Ge ve inovasyon kültürünün içselleşmesine destek oluyoruz;

 • Pazarlama eğitimleri ile Hedef kitlesin gizli ve açık beklentilerini anlama, kullanım ve satın alma alışkanlıklarını, yaşam biçimleri üzerinden inovasyona katkı sağlayacak bakış açılarını geliştiren ve destekleyen Ar-Ge ve inovasyon yönetimi eğitimlerinin verilmesi;

 • Kurum içinde fikir ve öneri sistemi kurulması, müşteri iç görüsünü anlama konusunda ve iş süreçleri geliştirme konusunda farkındalık artıran eğitimlerin verilmesi;

 • Mali Yapılandırma hizmeti sonrası mali süreçlerde danışmanlık hizmeti;

 • Proje İzleme, değerlendirme ve raporlama;

 • Mali ve teknik kısımları içeren yıllık izleme raporlarının oluşturulması.

 

Biz, şirket içinde, pazarlama kültürünün farkındalığını sağlayarak, bununla şirket içinde süreklilik gösteren bir Ar-Ge kültürünün oluşturulmasına destek oluyoruz. Aynı zamanda, eğitim, koçluk ve danışmanlık hizmetlerimizle, müşterimizin Ar-Ge ve İnovasyon becerilerinde kalite ve süreklilik oluşturulmasına destek vermekteyiz.

 

AR-GE MERKEZLERİ HAKKINDA:

 

Ar-Ge Mevzuatının amacı nedir ?

Yasa kapsamında; Teknoloji yoğun üretim yapılmasını sağlamak, teknolojik bilginin ticarileşmesine yardımcı olmak, rekabet öncesi iş birliklerinin gelişmesini, girişimcilik kültürünün yayılmasını, bu alanlara yönelik yatırımlar ile yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması planlanmıştır.

 

Ar-Ge ve inovasyonun tüm boyutlarını içine alan geniş kapsamlı teşviklerle bir yasa oluşturularak firmaların Ar-Ge merkezi kurması hedeflenmiştir.

 

Dünya ekonomilerinde katma değeri yüksek ürünleri satabilmenin etkili iki yolu bulunabilmiştir. İlki Ar-Ge ve inovasyon özelliği taşıyan ürünler üretmek, diğeri ise marka gücüyle tüketiciden daha fazla gelir elde edilmesidir.

 

Firmaların rekabet gücünü artırmak amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan 5746 sayılı kanun ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri önemli oranlarda Devlet tarafından desteklenmektedir.

 

Kurumların dünya ile rekabet edebilecek teknolojik bilgi üretebilme yeteneklerini geliştirmek, güçlü bir Ar-Ge altyapısına sahip olmasını sağlamak ve ülkemizde Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi için son derece geniş boyutlarıyla düzenlenmiş bir yasa çıkarılmıştır.

 

Firmaların Ar-Ge ye teşvik edilmesi için projelerin sonucunda patentle neticelenebilecek çalışmalardan, ürün geliştirme (Ür-Ge) sayılan boyutlarını da içine alan, iş süreçlerinde verimlilik artırıcı kalite ve standart geliştirici, maliyet düşürücü vb. unsurları da içine alan geniş kapsamlı uygulanmakta olan bir yasa söz konusudur.

 

Yasanın bu kadar kapsamlı olması, firmalarda, üretimi süreçlerinin geliştirilmesinin yanında, eksik ürün gamlarını tamamlayan veya ürün kalitesini geliştirerek global pazarlarda rekabet edecek standartlarının yakalanması hedeflenmiştir.

 

Bu aşamadan sonrası için gelişen Ar-Ge kültürü sonucu şirketler, patent ile ürünler ortaya çıkarması da daha kolay olabileceği düşünülmüştür.

 

Bu yasayla firmalarda Ar-Ge ve Tasarım kültürünün gelişmesi önemli bir hedeftir. Devamında patentle sonuçlandırılacak ve global rekabette güçlendirecek Ar-Ge çalışmalarını yapabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.